For private anlæg under 6 kW, hvor der er indgået en bindende aftale inden 19. november 2012, hvor anlægget er tilmeldt til et netselskab og stamdatabilaget er indsendt senest 20. december 2012, gælder det, at:
Ejeren kan benytte de erhvervsmæssige skatteregler i resten af anlæggets levetid.
Den årsbaserede nettoafregningsordning kan benyttes i 20 år, hvorefter solcelleanlægget overgår til timebaseret nettoafregning med afsætning af overskudsproduktion på markedsvilkår.
For private anlæg under 6 kW, hvor der er indgået en bindende aftale inden 19. november 2012, hvor anlægget er forsøgt tilmeldt til et netselskab og stamdatabilaget er forsøgt indsendt senest 20. december 2012, gælder det, at:
Ejeren kan komme med på den gamle ordning, hvis det kan dokumenteres, at der er indsendt en anmeldelse til energiselskabet inden den 20. december 2012.
For private anlæg, der er købt, eller hvor der er indgået en bindende aftale efter den 19. november 2012 til og med 19. marts 2013, gælder det, at:
Grænsen på 6 kW er ophævet.
Der kan benyttes nettoafregning.
Elforbruget timeafregnes i stedet for årsafregning.
Overskydende elproduktion på anlæg op til 400 kW sælges for en forhøjet afregningssats på 130 øre/kWh, som gælder i ti år efter nettilslutning.
Den forhøjede afregningspris gives kun i tilfælde, hvor processen om etablering af anlæg er sat i gang. Det betyder konkret, at der skal være indgået en bindende købsaftale af solcelleanlægget inden den 19. marts 2013, ligesom en af følgende handlinger skal være foretaget inden 19. marts 2013:

Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning efter lov om planlægning.
Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning om byggetilladelse.
Netvirksomhederne har modtaget anmeldelse af anlægget.
Netvirksomhederne har modtaget anmodning om tilladelse
For større anlæg etableret på marker, hvor processen er sat i gang inden lovændringer 19. marts, gælder det, at:
Der kan benyttes nettoafregning. Elforbruget timeafregnes.
El afregnes til en forhøjet sats på 130 øre/kWh i de første ti år, hvorefter afregningsprisen falder til 60 øre/kWh. Støttesatsen falder med 14 øre per år og ligger fast de første ti år fra købsåret.
Den forhøjede afregningspris gives kun i tilfælde, hvor processen om etablering af anlæg er sat i gang. Det betyder konkret, at der skal være indgået en bindende købsaftale af solcelleanlægget inden den 19. marts 2013, ligesom en af følgende handlinger skal være foretaget inden 19. marts 2013:Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning efter lov om planlægning.
Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning om byggetilladelse.
Netvirksomhederne har modtaget anmeldelse af anlægget.
Netvirksomhederne har modtaget anmodning om tilladelse.
For større anlæg etableret på marker, hvor processen ikke er sat i gang inden lovændringen den 19. marts 2013, gælder det, at:
Der kan benyttes nettoafregning. Elforbruget timeafregnes.

El afregnes til 60 øre/kWh i de første ti år og herefter 40 øre/kWh

For anlæg, etableret på tage eller lignende, hvor processen er sat i gang inden den 11. juni 2013, gælder det, at:

 • Der kan benyttes nettoafregning. Elforbruget timeafregnes.
 • Overskydende el afregnes til en forhøjet sats på 130 øre/kWh, som gælder i ti år, hvorefter taksten falder til 60 øre/kWh. Støttesatsen falder med 14 øre per år og ligger fast de første ti år fra købsåret.
 • Den forhøjede afregningspris gives kun i tilfælde, hvor processen om etablering af anlæg er sat i gang. Det betyder konkret, at der skal være indgået en bindende købsaftale af solcelleanlægget inden den 10. juni 2013, ligesom en af følgende handlinger skal være foretaget inden 10. juni 2013:
  • Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning efter lov om planlægning.
  • Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning om byggetilladelse.
  • Netvirksomhederne har modtaget anmeldelse af anlægget.
  • Netvirksomhederne har modtaget anmodning om tilladelse.
 • El afregnes til 60 øre/kWh i de første ti år og herefter 40 øre/kWh.

For større anlæg, etableret på tage eller lignende, hvor processen ikke er sat i gang inden den 11. juni 2013, gælder det, at:

 • Overskydende el afregnes til 60 øre/kWh via nettomålerordningen.
 • Der er ingen begrænsning på anlæggets størrelse.

For kommunale solcelleanlæg gælder det, at:

 •  ikke-vedtaget

For private anlæg under 6 kW, der er købt ellerbliver købt efter 11. juni 2013, gælder det, at:

 • Der kan benyttes nettoafregning. Elforbruget timeafregnes.

Overskydende elproduktion afregnes efter en forhøjet støttesats, der kun gælder anlæg, der er tilsluttet egen forbrugsinstallation i private husstande og anlæg på udlejningsbyggeri, hvor forbruget per husstand ikke overstiger 6

 • kWh. Den forhøjede støttesats udgør 130 øre/kWh for anlæg etableret i 2013 og ti år frem. Herefter falder satsen med 14 øre årligt frem til 2017, hvor støttetaksten er udfaset til 60 øre/kWh. Anlæg installeret i 2013 får altså 130 øre/kWh i ti år, anlæg installeret i 2014 får 116 øre/kWh.
 • Ejeren skal ansøge om tilskud via Energinet.dk, og der gives kun tilskud til 20 MW solcelleanlæg per år frem til og med 2017.

For enkeltanlæg i boligforeninger og anden udlejningsvirksomhed gælder:

For, lejere der ikke er egenproducenter af elektricitet, gælder at de kan benytte nettoafregning på et solcelleanlæg, hvis

 1. anlægget er 100 pct. ejet af udlejeren af ejendommen
 2. Udlejeren af ejendommen har stillet anlægget til rådighed for lejeren med henblik på nettoafregning
 3. Lejeren afregner sit elforbrug direkte med elvirksomheden på timebasis.

For solcelleanlæg i boligforeninger og anden udlejningsvirksomhed, som ikke er tilsluttet den enkelte forbrugers installation gælder det at:

 • Ministeren kan fastsætte regler om, at lejere der ikke selv kan producerer elektricitet, kan fritages for at betale for den elektricitet de forbruger, når elektriciteten er produceret på nærmere angivne elproduktionsanlæg med en begrænset el effekt eller elproduktion, som er etableret i tilknytning til forbrugsstedet.
 • Dette indebærer, at udlejningsbyggeriet skal have en hovedmåler som afregner alle lejeres elforbrug med elselskabet og at udlejeren selv skal stå for aflæsning af fordelingsmålere og afregning af elforbrug med lejere.

Metoden:

 • forudsætter ikke at solcelleanlægget placeres på taget af bygninger eller integreret i bygninger,
 • benytter nettoafregning med en afregningspris på 130 øre/kWh. Pristillægget ydes i 10 år. For anlæg der er givet tilsagn til efter januar 2014, fastsættes pristillægget på samme måde, dog således at det fastsatte pristillæg nedsættes årligt med 14 øre/kWh fra og med den 1. januar 2014.

Populært sagt vil dette medføre, at det enkelte udlejningsbyggeri bliver sit eget netselskab, med ekstern elleverance fra et elselskab og fra et solcelleanlæg.

For fælles solcelleanlæg, som tilsluttes i egenforbrugsinstallation (fællesanlæg) i byggeri gælder det, at metoden:

 • forudsætter at solcelleanlægget placeres på taget af en bygning eller integreret i en bygning
  • benytter nettoafregning med en afregningspris på 145 øre/kWh. Pristillægget ydes i 10 år. For anlæg der er givet tilsagn til efter januar 2014, fastsættes pristillægget på samme måde, dog således at det fastsatte pristillæg nedsættes årligt med 17 øre/kWh fra og med den 1. januar 2014.

  For anlæg på over 6 kW, der er købt efter 11. juni 2013, gælder det, at:

  • Der kan benyttes nettoafregning. Elforbruget timeafregnes.
  • Overskydende el afregnes til 60 øre/kWh de første ti år og 40 øre/kWh de efterfølgende ti år.
  • Indførelsen af straftold betyder, at:
  • Der er indført en midlertidig straftold, som bliver endeligt vedtaget eller forkastet i EU-regi i december 2013.
  • Installatører bør i denne forbindelse forespørge, om leverandøren viderefakturerer straftolden til installatøren. Installatøren bør sikre sig en fast pris på leverancen.

  Indførelsen af straftold betyder, at:

  • Der er indført en midlertidig straftold, som bliver endeligt vedtaget eller forkastet i EU-regi december 2013.
  • Installatører bør i denne forbindelse forespørge, om leverandøren viderefakturerer straftolden til installatøren. Installatøren bør sikre sig en fast pris på leverancen.